2016


 • Σάββας Ράπτης (Πτυχιακή): Ηλιακά ενεργητικά σωμάτια: Μελέτη των ιδιοτήτων τους με μετρήσεις του ανιχνευτή SREM της ESA (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGH1SR0_HAV79TVNzhO)
 • Αλέξανδρος Αδάμης (Πτυχιακή): Επεξεργασία μετρήσεων επίγειων μαγνητομέτρων με όρους μετασχηματισμών wavelet και μέτρων εντροπίας για τη μελέτη της δυναμικής εξέλιξης μαγνητικών καταιγίδων στο γεωδιάστημα (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGH1SEIXzfJO0P5DY5A?e=Ui2Zuy)

2017


 • Μαρίνα Γεωργίου (Διδακτορική Διατριβή): Η αλληλεπίδραση γεωμαγνητικών ταλαντώσεων με ηλεκτρόνια και η συνέπεια αυτής της αλληλεπίδρασης στην ενέργεια και την ένταση ροής ενεργειακών ηλεκτρονίων των ζωνών ακτινοβολίας Van Allen (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGH9kn--XbNIsIa1qs4)
 • Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος (Διπλωματική Master): Χαρακτηριστικά γεωμαγνητικών ταλαντώσεων χαμηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια διαστημικών καταιγίδων (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHg9xnWaBad3bW_ygG2Q?e=we4SHU)
 • Αφροδίτη Νάση (Πτυχιακή): Ανίχνευση και μελέτη γεωμαγνητικών ταλαντώσεων χαμηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια γεωδιαστημικών μαγνητικών καταιγίδων (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGH1Sa-eRadMrKtT7uN)
 • Σταύρος Σκλαβενίτης (Πτυχιακή): Στατιστικές ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου στη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου και επίδραση του ηλιακού ανέμου (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHmkkfYkVwgKTHXtMl)
 • Αδαμαντία Ζωή Μπούτση (Διπλωματική Master): Φασματική ανάλυση Wavelet σε χρονοσειρές ηλιακού ανέμου και γεωμαγνητικού πεδίου από το δίκτυο μαγνητομέτρων ENIGMA κατά τη διάρκεια των ισχυρότερων γεωμαγνητικών καταιγίδων του 24ου ηλιακού κύκλου (https://uoa2-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iadaglis_o365_uoa_gr/EfDahH5DfJ1IuuWbzz9zRv4BVzeTzkf2DV80IDMN1HzbFw?e=ynhxXX)

2018


 • Κωνσταντίνα Θανασούλα (Πτυχιακή): Επίδραση μη-γεωαποτελεσματικών διαπλανητικών διαταραχών στην εξωτερική ζώνη Βαν Άλεν (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGH9k3fWD3T29etqky2)
 • Μυρτώ Κωλέττη (Πτυχιακή): Αναπαράσταση ιονοσφαιρικών και μαγνητοσφαιρικών πηγών σε μοντέλα του γεωμαγνητικού πεδίου με χρήση μετρήσεων του δικτύου επίγειων μαγνητομέτρων ENIGMA (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGH1SJdDKPgt11VJdo8)
 • Γεωργία Μουτσιανά (Πτυχιακή): Η συνεισφορά των ιόντων Ο+ στην ενεργειακή πυκνότητα του δακτυλιοειδούς ρεύματος σε μαγνητικές καταιγίδες σε σχέση με την ένταση μαγνητοσφαιρικών υποκαταιγίδων (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGH1SWORJPwu4mCjjQX)
 • Κωνσταντίνα Μουτσουρούφη (Διπλωματική Master): Δείκτης μαγνητοσφαιρικής παραμόρφωσης: Μέθοδοι υπολογισμού και εφαρμογή στη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου με τη χρήση μετρήσεων του διαστημοπλοίου Cassini (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHg9xpO3tG_WZNpjxDkA?e=VtAqFV)

2019


 • Χρήστος Κατσαβριάς (Διδακτορική Διατριβή): Μελέτη της μεταβλητότητας του υποσχετικιστικού, σχετικιστικού και υπερσχετικιστικού πληθυσμού ηλεκτρονίων της εξωτερικής ζώνης ακτινοβολίας (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHgoUixHCF8SVXG-Ii9g?e=24Xr2Z)
 • Μάνος Καραμανώλης (Πτυχιακή): Μελέτη της εποχιακής μεταβολής του καλύμματος πάγου CO2 και Η2Ο στους πόλους του Άρη από υπερφασματικά δεδομένα OMEGA της ευρωπαϊκής διαστημικής αποστολής Mars Express ​(https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHgY9rsWm7mHziEvRDrw)
 • Ευάγγελος Χλιάρας (Πτυχιακή): Τεχνικές μέτρησης σωματιδίων στο διάστημα (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHgZAFPU_xnBgL0mteSw)
 • Πηνελόπη Αγγελοπούλου (Πτυχιακή): Στατιστική μελέτη της θέσης και της μεταβλητότητας της προσήλιας μαγνητόπαυσης των Κρόνου και Δία, μέσα από μετρήσεις των αποστολών Cassini και Juno (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHgagYJPwZByDmF4wBfA?e=zaeU8e)
 • Παρασκευή Κατσώνη (Πτυχιακή): Μεταβολές της ιοντικής σύνθεσης του δακτυλιοειδούς ρεύματος μαγνητικών καταιγίδων που οφείλονται σε στεμματικές εκτινάξεις μάζας (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHgagXLMc-EzVjPWk5RQ?e=hZaUWS)
 • Γεώργιος Σταματάκης (Πτυχιακή): Μεταβολές της ιοντικής σύνθεσης του δακτυλιοειδούς ρεύματος μαγνητικών καταιγίδων που οφείλονται σε συμπεριστρεφόμενες περιοχές αλληλεπίδρασης στον ηλιακό άνεμο (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHgoRJsKBElwUjuKxJcg?e=FypH4l)
 • Αφροδίτη Νάση (Διπλωματική Master): Επίδραση κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας (VLF) στην επιτάχυνση των ηλεκτρονίων σε σχετικιστικές ενέργειες (https://1drv.ms/b/s!Akpx0yeihiGHg9xo_0hzaW48hXAcgg?e=iMSVWa)

2020202120222023


Adress

National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Zografos, Greece.

Contacts
 • space.phys.uoa@gmail.com
 • 0030 210 727 6855

Designed with Mobirise